Validatie MAGtest

         

Dit is een hele ruime vraag, waarop niet eenvoudig een antwoord is te geven. De primaire doelstelling van de MAG- test is om op een gestandaardiseerde manier de populatie van een ras te testen. Hierbij kunnen gedragseigenschappen als onder andere, wantrouwen, nervositeit, zekerheid en oplettendheid getest worden. Voor de verschillende gedragseigenschappen is een woordenboek ontwikkeld, zodat gedragskeurmeesters een bepaalde gedragseigenschap op een zelfde manier interpreteren. De eigenschappen die van belang zijn voor een ras worden bepaald door de rasvereniging en zij bepaalt daarmee welke gedragseigenschappen er gemeten zullen moeten worden met behulp van de MAG- test. Test is om te letten op agressieve bijtneigingen en angstgedrag van de hond. De agressieve bijtneigingen zijn van belang voor onze maatschappij. Niemand wil gebeten worden door een hond ongeacht het ras. Doordat de MAG- test buiten worden uitgevoerd en maar uit 16 testonderdelen bestaat, waardoor de totale test ongeveer 15 minuten duurt, is het mogelijk om meerdere honden op één dag te testen. Hierdoor kunnen in een kort tijdsbestek grote populaties honden getest worden. De MAG- test kan dus alle gedragseigenschappen belangrijk voor een ras meten evenals gedragseigenschappen die van belang zijn voor het functioneren van de hond in onze maatschappij.Uitvoering MAG- test.De MAG- test bestaat uit 16 testonderdelen. Deze testonderdelen worden in een vaste volgorde buiten uitgevoerd. 8 testonderdelen worden in aanwezigheid van de eigenaar uitgevoerd, 8 testonderdelen worden in afwezigheid van de eigenaar uitgevoerd. Alle testonderdelen duren 20 seconden.De orderverdeling is als volgt:De hond wordt 3 keer vriendelijk benaderd.De hond wordt een keer bedreigend benaderd.De hond wordt drie keer geconfronteerd met een pop.De hond wordt een keer geconfronteerd met een onbekende hond van een ander ras en van hetzelfde geslacht.De hond wordt geconfronteerd met drie akoestische prikkels.De hond wordt twee keer ingesloten door drie personen. 1 Validiteit en betrouwbaarheid.Voor de toetsing van een gedragstest zijn de volgende begrippen van belang. Validiteit:Dit begrip is een maat voor de geldigheid van de geobserveerde gedragingen. Voor de bepaling van de validiteit van een gedragstest moeten van honden met een bekende geschiedenis op een bepaalde tijd eigenschappen worden getest. De gedragingen tijdens de gedragstest moeten dan vergeleken worden met de bekende geschiedenis van de hond.Betrouwbaarheid:De betrouwbaarheid is een maat voor de voorspellende waarde. Voor de bepaling van de betrouwbaarheid van een gedragstest moeten een aantal honden na een bepaalde periode worden hertest. De uitslag van de test en de hertest moeten met elkaar overeenkomen om van een betrouwbare test te kunnen spreken. De betrouwbaarheid van een gedragstest wordt ook bepaald door de overeenkomst in observaties en interpretatie door de verschillende gedragskeurmeesters. Afspraken over de te hanteren definities, zoals gedoceerd in de opleiding tot gedragskeurmeester zijn daarom van groot belang. Ter vergroting van deze (rne) betrouwbaarheid wordt er bij de MAG-test met twee gedragskeurmeesters gekeurd.MAG- test valide middel voor het meten van agressieve bijtneigingen?Voor de toetsing of de MAG- test een valide middel is om agressief bijtgedrag ten opzichte van mensen te meten is, zijn er onderverdelingen gemaakt in mensenbijters en niet mensenbijters. Deze onderverdeling is gemaakt aan de hand van een door de eigenaar ingevuld. vragenformulier en soms aangevuld met de geobserveerde gegevens van een gedragstherapeut. Tot nu toe (26-09-’00) zijn er 185 honden getest met behulp van de MAG- test en is gekeken of de bijtgeschiedenis van de hond overeenkomt met de uitslag van de test Voor een valide test voor de meting van agressief bijtgedrag moeten honden zonder bijtgeschiedenis wel of veel agressief bijtgedrag vertonen tijdens de test. Bij het aantal van 185 honden blijkt tussen de mensenbijters en de niet bijters een zeer groot significant verschil te zijn, dat wil zeggen dat de honden, met een bijtgeschiedenis inderdaad vaker en meer agressief bijtgedrag vertonen dan de honden zonder bijtgeschiedenis. Deze resultaten van de tussentijdse validatie zullen worden getoond.